خانه / آرشیو / تدوین معیارهایی برای بهسازی و بازسازی بافت فرسوده شهری، نمونه موردی: طراحی مرکز محله جولان همدان

تدوین معیارهایی برای بهسازی و بازسازی بافت فرسوده شهری، نمونه موردی: طراحی مرکز محله جولان همدان

صفحه اینستاگرام گروه ساینار راه اندازی شد.تمامی کاربران و بازدیدکنندگان سایت ساینار می توانند صفحه ما را با نام sainargroup دنبال بفرمایند. http://instagram.com/sainargroup -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
عنوان پایان نامه:
تدوین معیارهایی برای بهسازی و بازسازی بافت فرسوده شهری، نمونه موردی: طراحی مرکز محله جولان همدان
نام ارائه کننده:
مهدی امیدی
استاد راهنما:
دکتر فرح حبیب
دانشگاه:
آزاد اسلامی ـ علوم تحقیقات
سال ارائه:
۱۳۸۷
مسئله:
نوسازی و بازسازی بافت فرسوده شهری به صورت یکی از ارکان مهم و کلیدی در امر توسعه شهری است . مسئله فرسودگی تدریجی و میرایی بافت کهن شهرها، امروز یکی از حادترین بیماری های شهرهای ماست. شهرسازی امروز با پشت سرگذاشتن شکست های مدرنیسم و تجربیات پست مدرنیسم و تندروی دیکانستراکشن، با دیدی واقع بینانه تر و منطقی تر به پدیده شهر و بافت کهن نظر می افکند. هماهنگ کردن و نظم دادن به کار حفاظت و اقدامات شهرسازی در مجموعه بزرگ شهر، تنها راه مفید برای نجات ارزشهای تاریخی و غنی ساختن زندگی شهر امروز است. مسئله مهم و اساسی در این دیدگاه این است که چه در حفظ کالبد باقی مانده (کالبدی که هویت بخش بودن و ماندگاری لیکن اماکن را ممکن ساخته است) و چه در نوسازی و بازسازی الگوهای ویران شده، همواره هدف به روز کردن این فضاها و مهیا سازی آنها برای زیستن بوده، هست و خواهد بود.
هدف:
هدف کلی: هدف نهایی این پژوهش نوسازی و بهسازی بافت فرسوده مرکزی همدان (جولان) می باشد که به دلیل بی توجهی به ان به یکی از نقاط مشکل ساز شهری مبدل گردیده است. جهت دستیابی به شیوه ای مناسب به منظور تولید الگویی مناسب قابل تعمیم از نظر علمی در بافت های فرسوده همدان و با کمی اغراق در ایران.اهداف جزئی:۱-حفاظت و جلوگیری از آسیب ها و صدمات و مداخلات بدون برنامه و پشتوانه علمی مناسب در چنین بافت های شهری (خود به عنوان عمال مهم تلقی می گردد)۲-حفظ ارزش های فرهنگی، ملیتی، بومی و منطقه ای۳-بهسازی و بازسازی محله مرکزی همدان (جولان) که دارای پتانسیل های شهری همدان به حساب می آید.۴-احیای مجدد فضاهای مستقر در بافت فرسوده از جمله بازار و مسجد اماکن عمومی۵-تقویت جنبه های مثبت و تضعیف جنبه های منفی در بافت فرسوده جولان۶-بازبینی و کنترل و کاهش مسائل اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بافت۷-خلق فضای شهری معاصر، جدید موزون به منظور گفت و گوی خلاق میان گذشته و آینده۸-نوسازی و بهسازی بافت جولان و ارائه طراحی جهت سامان دهی، نوسازی و بازسازی محله جولان همدان و جلوگیری از مشکلات روزافزون این بافت.اهداف کاربردی پروژه: بیان الگویی مناسب و کاربردی در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده ی شهری (بافت هایی که می توان از آن به عنوان سرمایه ی شهر نام برد.
روش:
مشاهدات میدانی و کسب اطلاعات محله ای، مشاهده ـ گفتارهای حضوری
محتوی:
ساختار این تحقیق درچارچوب ۵ فصل ارائه شده است. مساله تحقیق ،ضرورت انتخاب این موضوع ،اهمیت و نوع روش انتخابی را در فصل اول بیان کرده است. در فصل دوم به تعاریف مربوط به بازسازی و نوسازی بافت قدیم و ویژگی و عناصر سازنده آن می پردازد.فصل سوم نظرات مختلف مربوط به مداخله در بافت فرسوده را بیان می کند .فصل چهارم بافت کالبدی شهر وشناخت کالبدی وموقعیت تاریخی ،اجتماعی ،سیاسی را شرح میدهد و در فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات طراحی برای مرکز محله و سامان دهی محله جولان پرداخته است .
محصول:
فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

۱٫فصل اول

۱٫۱٫بیان مساله اساسی تحقیق

۱٫۲٫اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

۱٫۳٫ضرورت انتخاب موضوع در طرح عملی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

۱٫۴٫مرور ادبیات و سوابق مربوطه

۱٫۵٫اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربری)

۱٫۶٫سوالات تحقیق

۱٫۷٫فرضیه های تحقیق

۱٫۸٫روش شناسی تحقیق

۱٫۹٫جنبه های گوناگون تحقیق

۱٫۱۰٫نوع روش تحقیق

۱٫۱۱٫شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه ای) و ابزار (مشاهده ی آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و  غیره) گردآوری داده ها

۱٫۱۲٫روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

۲٫فصل دوم: تعاریف و کلیات

۲٫۱٫مقدمه

۲٫۲٫بازسازی

۲٫۳٫بازساخت

۲٫۴٫بهسازی

۲٫۵٫ حفاظت

۲٫۶٫ مرمت

۲٫۷٫ نوسازی

۲٫۸٫بافت قدیم

۲٫۸٫۱٫تعریف

۲٫۸٫۲٫ تفکیک حوزه های مداخله

۲٫۸٫۳٫ عمده ترین عناصر سازنده ساختار بافت قدیم

۲٫۸٫۴٫عمده ترین ویژگی های عناصر اصلی سازنده بافت قدیم

۲٫۸٫۵٫انگاره ی کلی منطقه بندی و توزیع جمعیت

۲٫۸٫۶٫عوامل، مبناها و گستره های باز زنده سازی شهری

۲٫۸٫۷٫بررسی ابعاد بحران دریافت های قدیم شهر

۲٫۹٫جمع بندی

۳٫فصل سوم: مبانی نظری

۳٫۱٫نظرات مداخله در بافت فرسوده

•لودیکو کوارونی

•برنارد جومی

•گوستا جیووانی

•کنستانتین دوکسیادس

•چارلز جنکنز

•تری فارل

•پاتریک گدس

۳٫۲٫تجربه های باز زنده سازی در دنیا

۳٫۲٫۱٫تجارب کشورهای دنیا در امر بازساخت بافت های قدیمی

۳٫۲٫۱٫۱٫ بخش اول ـ دوران متقدم

۳٫۲٫۱٫۲٫نتیجه گیری از تجربیات متأخر

۳٫۲٫۱٫۳٫بخش دوم ـ تجربیات متأخر

۳٫۳٫تجارب باززنده سازی در ایران

۳٫۳٫۱٫مروری بر روند دگرگونی بافت های شهری و اقدامات انجام یافته در ایران

۳٫۳٫۲٫نظریات صاحب نظران و اندیشمندان داخلی

۳٫۳٫۳٫بررسی علل ناکار آمدی طرح های مدرن در باززنده سازی بافت های تاریخی در ایران

۳٫۳٫۴٫دلایل توجیهی پیشنهاد رشد شهر از درون آن

۳٫۳٫۵٫روش های نظارت بر توسعه و بازسازی شهر

۳٫۳٫۶٫جمع بندی

۳٫۴٫مروری بر روند شکل گیری شهرهای ایران

۳٫۴٫۱٫عوامل تغییر دهنده ی شکل شهرها

۳٫۴٫۲٫شکل گیری شهر ایرانی از سال ۱۳۰۰ ش به بعد

۳٫۴٫۳٫جمع بندی

۳٫۵٫بررسی چند تجربه طراحی در بافت مرکزی شهرهای تاریخی

۴٫فصل چهارم: معرفی سایت مورد مطالعه

۴٫۱٫شناخت بستر طراحی

۴٫۱٫۱٫موقعیت تاریخی، اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی همدان

۴٫۱٫۲٫کروئولوژی تاریخی همدان

۴٫۱٫۳٫بافت کالبدی شهر همدان

۴٫۱٫۴٫خصوصیات کالبدی

۴٫۱٫۴٫۱٫خصوصیات کالبدی

۴٫۱٫۴٫۲٫ خصوصیات کالبدی مراکز محلات

۴٫۱٫۵٫ویژگی های اقلیمی، جغرافیایی و تأثیرات آن بر بافت و معماری همدان

۴٫۱٫۶٫بررسی محله و مجموعه مورد مطالعه

۴٫۲٫شناخت محله و مجموعه مورد مطالعه

۴٫۲٫۱٫موقعیت جغرافیایی

۴٫۲٫۲٫تارییخچه محدوده مورد نظر

۴٫۲٫۳٫بررسی اجتماعی ـ اقتصادی جولان

۴٫۲٫۴٫کاربری زمین ( وضع موجود)

۴٫۲٫۵٫نقشه کاربری وضع موجود بافت

۴٫۲٫۶٫کیفیت ابنیه

۴٫۲٫۷٫مسائل و تنگناهای موجود در بافت محله مورد مطالعه

۴٫۲٫۸٫امکانات طراحی مجموعه جولان

۴٫۲٫۹٫چگونگی مداخله در کالبد محله (اهداف طراحی محله جولان)

۴٫۲٫۱۰٫ جمع بندی

۵٫فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۵٫۱٫مقدمه

۵٫۲٫اصول بدست آمده برای طراحی مرکز محله جولان

۵٫۳٫ساماندهی جدید مرکز محله (الگوی پیشنهادی)

۵٫۴٫شناخت بستر (قابلیت ـ ضعف ـ فرصت ـ تهدید)

۵٫۵٫تعیین اهداف اصلی، راهبردها و سیاست های اجرایی

۵٫۶٫بررسی آلترناتیوهای مطرح شده

۵٫۷٫کلیات طراحی

دستورالعمل تهیه طرح های ساماندهی، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری

پیوست شماره یک

منابع و مأخذ

درباره سینا کردونی

سینا کردونی هستم،دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری. امیدوارم از دیدن سایت معماری ساینار لذت ببرید و از مطالب این سایت بهرمند شوید.نظرات و پیشنهادات و انتقاد شما در پیشبرد اهداف سایت نقش شایانی را ایفا خواهند کرد

۸ نظر

 1. این پایان نامه فک کنم برگرفته از پیایان نامه آقای اژدری تشریق باشه ک سال ۸۰ دانشگاه علم و صنعت انجام دادن….

 2. شماره تماس می دید چرا جواب نمی دید؟

 3. با سلام جهت خرید پایان نامه فوق چطور باید اقدام کرد.

 4. سلام پایان نامه من احیا وبازسازی محله حاجی همدان با توجه به مشارکت مردمی دراین زمینه اطلاعاتی اگر دارین خوشحال میشوم در اختیارم قرار بدهید ودر ضمن من باید چه کاری در این زمینه انجام بدهم

 5. با سلام خدمت جناب مهندس کردونی
  تشکر از زحمات شما :idea:
  مهندس با تشکر بارها ازاطلاعات شما استفاده کرده ام .
  عنوان پایان نامه ام طراحی معماری و ساماندهی مرکز محله دکان شمس در شهر تاریخی شوشتر می باشد
  اگر اطلاعاتی در مورد پایان نامه ام ، بافت ،ساماندهی محله به صورت مقاله رساله یا طرح دارید در این خصوص می توانید کمکم کنید :cry: دانشجوی ارشد معماری شوشتر

 6. salam poroje nahaye manam daghighan hamin mozoe shomast mishe fasle dovom va sevometon ro vasam mail konid?mamnon

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


رفتن به بالا

بزودی سامانه پشتیبانی گروه معماری ساینار راه اندازی خواهد شد.طی هفته های آینده کاربران سایت ساینار می توانند از طریق تماس،پیامک و تمامی شبکه های اجتماعی سوالات و درخواست های خود را ارسال نمایند.

بزودی سامانه پشتیبانی ساینار راه اندازی خواهد شد :